2017-08-31

Wykaz regulaminów

Wykaz regulaminów:

 • Regulamin pracy PSP Nr 8
 • Regulamin kontroli zarządczej
 • Regulamin organizacyjny
 • Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu                 świadczeń socjalnych 
 • Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu                  zdrowotnego 
 • Regulamin przyznawania nagrody dyrektora( dot. Nauczycieli)
 • Regulamin nagród pracowników nie będących nauczycielami
 • Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami                                 zatrudnionymi w PSP Nr 8 
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w PSP NR 8
 • Regulamin pracy rady pedagogicznej w PSP Nr 8 
 • Regulamin nauczyciela dyżurnego
 • Regulamin pracy świetlicy szkolnej w PSP Nr 8
 • Regulamin pracy biblioteki szkolnej w PSP Nr 8 
 • Regulamin nadawania uczniom tytułu opolskiego orła
 • Regulamin pracy samorządu uczniowskiego 
 • Regulamin rady rodziców w PSP Nr 8
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w PSP Nr 8
 • Regulamin dokonywania oceny pracowników samorządowych w PSP Nr 8
 • Regulamin pracy  komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne              na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów                              edukacyjnych) w roku szkolnym 2017/2018
 • Regulamin zespołów nauczycielskich w PSP Nr 8
 • Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w PSP Nr 8
 • Procedura egzekwowania obowiązku szkolnego w PSP Nr 8 
 • Procedury przyznawania przez dyrektora dodatku motywacyjnego                              nauczycielom w PSP Nr 8
 • Procedury awansu zawodowego nauczycieli w PSP Nr 8
 • Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego w PSP  Nr 8
 • Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w PSP Nr 8
 • Zasady korzystania z telefonów komórkowych obowiązujących  w PSP Nr 8
 • Procedury wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej
 • Procedura zamówień publicznych
 • Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w PSP Nr 8
 • Kryteria ruchu kadrowego w PSP Nr 8 ( dot. nauczycieli)
 • Instrukcja obiegu dokumentów  
 • Instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w  jednostce oświatowej objętej obsługą finansowo księgową w PSP Nr 8 
 • Instrukcja przeciwpożarowa 
 • Instrukcja ewaukacji 
 • Instrukcja  w  sprawie  ochrony  danych  osobowych 
 • Instrukcja wydawania posiłków