2017-08-31

Wykaz regulaminów

Wykaz regulaminów:

 • Regulamin pracy PSP Nr 8
 • Regulamin kontroli zarządczej
 • Regulamin organizacyjny
 • Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu                 świadczeń socjalnych 
 • Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu                  zdrowotnego 
 • Regulamin przyznawania nagrody dyrektora( dot. Nauczycieli)
 • Regulamin nagród pracowników nie będących nauczycielami
 • Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami                                 zatrudnionymi w PSP Nr 8 
 • Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w PSP NR 8
 • Regulamin pracy rady pedagogicznej w PSP Nr 8 
 • Regulamin nauczyciela dyżurnego
 • Regulamin pracy świetlicy szkolnej w PSP Nr 8
 • Regulamin pracy biblioteki szkolnej w PSP Nr 8 
 • Regulamin nadawania uczniom tytułu opolskiego orła
 • Regulamin pracy samorządu uczniowskiego 
 • Regulamin rady rodziców w PSP Nr 8
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w PSP Nr 8
 • Regulamin dokonywania oceny pracowników samorządowych w PSP Nr 8
 • Regulamin pracy  komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne              na stopień nauczyciela kontraktowego
 • Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów                              edukacyjnych) w roku szkolnym 2017/2018
 • Regulamin zespołów nauczycielskich w PSP Nr 8
 • Procedura dokonywania oceny pracy nauczyciela w PSP Nr 8
 • Procedura egzekwowania obowiązku szkolnego w PSP Nr 8 
 • Procedury przyznawania przez dyrektora dodatku motywacyjnego                              nauczycielom w PSP Nr 8
 • Procedury awansu zawodowego nauczycieli w PSP Nr 8
 • Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego w PSP  Nr 8
 • Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w PSP Nr 8
 • Zasady korzystania z telefonów komórkowych obowiązujących  w PSP Nr 8
 • Procedury wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej
 • Procedura zamówień publicznych
 • Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w PSP Nr 8
 • Kryteria ruchu kadrowego w PSP Nr 8 ( dot. nauczycieli)
 • Instrukcja obiegu dokumentów  
 • Instrukcja w sprawie zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w  jednostce oświatowej objętej obsługą finansowo księgową w PSP Nr 8 
 • Instrukcja przeciwpożarowa 
 • Instrukcja ewaukacji 
 • Instrukcja  w  sprawie  ochrony  danych  osobowych 
 • Instrukcja wydawania posiłków

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się