2017-08-31

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiotem działania Szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego obowiązkowego nauczania, wychowania i opieki według ramowych planów nauczania;
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie         z odrębnymi przepisami w tym zakresie dla Szkoły;
  • realizację ustalonych przez MEN podstaw programowych kształcenia ogólnego;
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
  • stosowanie rozporządzeń MEN dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
  • realizację celów i zadań zapisanych w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz w Ustawie Prawo Oświatowe z dn. 14.12.2016  i w  poprzepisach wykonawczych     wydanych na jej podstawie.

Kompetencje szkoły rozumiane jako kompetencje dyrektora oraz rady pedagogicznej określa Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr. 256, poz. 2572 ze zm.,  Dz.U. z 2017, poz. 59)