2017-08-31

Organy sprawujące funkcje i ich kompetencje

DYREKTOR SZKOŁY:

mgr Małgorzata Bagińska

Inne stanowiska kierownicze:

GŁÓWNY KSIĘGOWY: Aneta Darnikowska-Chruściel

KIEROWNIK GORSPODARCZY: Teresa Szpulak

Szczegółowy opis kompetencji dyrektora i kierownictwa są zawarte w Statucie Szkoły oraz Regulaminie Organizacyjnym Szkoły.