2017-09-20

Organizacja Szkoły

Podstawą funkcjonowania Szkoły jest arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora i zatwierdzony do         30 maja danego roku przez organ prowadzący, który zawiera szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.

W arkuszu organizacji Szkoła zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia   i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły powołany przez Prezydenta Miasta Opola.

Organami Szkoły są:

- Dyrektor Szkoły,

- Rada Pedagogiczna Szkoły,

- Rada Rodziców Szkoły,

- Samorząd Uczniowski Szkoły.

Szczegółowy opis działań Szkoły oraz kompetencji organów określa Statut Szkoły

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Gustawa Morcinka zatrudnia  37 pracowników, w tym :
- 26 nauczycieli

- 4 pracowników administracji

- 7 pracowników obsługi.

Szczegółowy opis organizacji Szkoły wraz z zakresami obowiązków pracowników zawiera Regulamin Organizacyjny Szkoły z załącznikami.

Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i obejmuje 2 etapy edukacyjne: I etap klasy I-III i II etap klasy IV-VIII; liczba oddziałów: 10; liczba uczniów: 201

Szczegółowy opis organizacji szkoły zawiera Statut Szkoły.