2017-08-31

Nabór na wolne stanowiska

Dyrektor  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8   w Opolu                                                                      ogłasza  nabór  na wolne  stanowisko urzędnicze -  specjalista ds. płac i księgowości.

 

I.    Adres  jednostki:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Gustawa Morcinka

             ul. Bonczyka 13, 45 – 705 Opole

 

      II . Określenie  stanowiska:   specjalista ds. płac i księgowości ,  wymiar  etatu:40 godz.
            tygodniowo - 1 etat

 

III. Wymagania  niezbędne  związane  ze  stanowiskiem:

1. Obywatelstwo  polskie.

2.  Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy w określonym

     stanowisku tj. wykształcenie średnie lub wyższe.

3.  Staż pracy na podobnym stanowisku - 3 lata - wykształcenie średnie, 2 lata -

     wykształcenie wyższe.

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko

    obrotwi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorzadu

    terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne

    skarbowe.

6. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania pracy na określonym stanowisku.

                                 

      IV. Wymagania  dodatkowe  związane  ze  stanowiskiem:

             1. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

             2. Umiejętność sporządzania list płac ( w tym naliczania zasiłków z ubezpieczenia

                 społecznego).

             3. Znajomość obsługi programu "Płatnik", programu "Kadry i Płace" firmy Vulcan.

             4. Znajomość przepisów podatkowych ( w tym: sporządzania dokumentów PIT).

             5. Znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, Karty

                 Nauczyciela, Kodeksu Pracy, egzekucji administracyjnej, przepisów ZUS odnośnie

                  naliczania i potrącania składek.

             6. Znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych.

             7. Umiejętność sporządzania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.

             8. Komunikatywność i umiejętność współpracy.

 

V.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

       1. Prowadzenie dokumentacji płacowej.

       2. Sporządzanie list płac.

       3. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej dla ZUS i Urzędu Skarbowego.

       4. Sporządzanie rozliczeń rocznych PIT.

       5. Przygotowanie danych płacowych do planów finansowych.

       6. Przygotowanie obowiązujących sprawozdań GUS z zakresu prowadzonych spraw

           płacowych.

       7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Głównego Księgowego lub Dyrektora

           Szkoły.

VI.  Warunki pracy na danym stanowisku:

       1. Miejsce pracy: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Opolu

       2. Praca przy komputerze.

       3. Pokój administracji na parterze.

       4. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego wymagającego dobrego wzorku.

 

VII . Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

            W miesiącu  lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu

            przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

            wyniósł  0,03%.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

       Kandydat na wolne stanowisko urzędnicze obowiązany jest przedstawić:

 1. List  motywacyjny.

 2. CV wraz  z  oświadczeniem o wyrażeniu zgody  na  przetwarzanie danych  osobowych

    ( zgodnie z Ustawą o ochronie danych).

3. Kserokopie  świadectw  pracy i ewentualne opinie o dotychczasowej pracy zawodowej.

4. Kserokopie  dyplomów  potwierdzających posiadanie niezbędnych kwalifikacji

    i uprawnień zawodowych.

5. Kserokopie  zaświadczeń o ukończonych  kursach  podnoszących  kwalifikacje,

7. Oświadczenie o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia lub

     przestępstwo skarbowe,

 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku.

 9. Kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

10.Dokument potwierdzający niepełnosprawność (w przypadku osób niepełnosprawnych).

      

    IX. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

         Wymienine dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły lub przesłać na

         adres  placówki:  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  nr  8  w  Opolu  ul. Bonczyka 13,                            

         45 -705 Opole, w zamkniętych i opisanych kopertach z imieniem i nazwiskiem kandydata,

         numerem  telefonu  kontaktowego  i  dopiskiem  "Nabór  na  stanowisko  urzędnicze-

         specjalisty ds. płac i księgowości  w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 8 w Opolu".   

         Nie dopuszca się  przekazywania dokumentow drogą elektroniczną.

 

        Termin składania dokumentacji  do 22  sierpnia 2017 r., w godz.  8:00 do 15:00.

        Złożone oferty będą badane pod względem spełnienia wymogów formalnych
        lub wpłyną po terminie - nie bedą rozpatrywane. 

        Kandydaci  spełniający  formalne  wymagania zostaną  telefonicznie poinformowani
        o  terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 

        Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  77 472 887.

 

Uwaga:

       Informacja  o  wyniku  naboru  będzie  umieszczona  na  stronie  Biuletynu  Informacji 

       Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Opolu,

       ul. Bonczyka 13.

        

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się