2017-08-25

Kontrole

 

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel  kontroli

14.05. – 31.05.2007

 

Wydział  Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola

Kontrola w zakresie:

- gospodarki finansowej,

- ZFŚS,

- ksiąg rachunkowych,

- systemu kontroli finansowej.

 

12.06.2007 r.

Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego   w  Opolu

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych sportowych ( boiska ), ze szczególnym uwzględnieniem usytuowanych na nich instalacji i urządzeń technicznych.

 

29.08.2007 r.

Powiatowy  Inspektorat Sanitarno - Epidemiologiczny

Kontrola sanitarna pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego.

 

 

15.11.2007 r.

Powiatowy Inspektorat Sanitarno - Epidemiologiczny

Kontrola  wydawania posiłków dla  uczniów.

 

13.05.2008 r.

Urząd  Miasta  Opola

Wdrożenie Regulaminu dodatków dla nauczycieli     -   wychowawstwo,

Wdrożenie Rozporządzenia MEN dot. minimalnych stawek zasadniczych dla nauczycieli od 01.01.2008.

09.10. – 23.10.2008 r.

Urząd  Miasta  Opola Wydział  Budżetu  Referat Sprawozdawczości Oświaty

1. Prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej:

-  dokonywanie wydatków w sposób celowy, gospodarny i oszczędny,

- prawidłowość kwalifikowania wydatków wg kwalifikacji budżetowej,

- rzetelność dowodów księgowych dokumentujących wydatki,

- zgodność wydatków z zatwierdzonym planem finansowym,

- zgodność sprawozdań z zapisami operacji gospodarczych.

2. Przestrzegania zasad prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21.11.2008r.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny

w  Opolu

Kontrola bieżąca stanu  sanitarno – higienicznego pomieszczeń  przeznaczonych dla uczniów.

03.02.2009 r.

Kuratorium  Oświaty

w  Opolu

Skuteczność realizacji podstaw programowych  w  zakresie  zagadnień związanych  z  nauczaniem i wychowaniem w  kontekście   praw  człowieka.

12.03.2009r.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny 

w  Opolu

Urzędowa kontrola żywności, ocena stanu sanitarnego szkoły.

12.05.2009 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w  Opolu

Kontrola stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń sanitarnych dla uczniów.

03.08.2009 r.

Urząd Miasta  Opola

Wdrożenie  Regulaminu  wynagradzania pracowników  niepedagogicznych.

21.05.2010 r.

Kuratorium  Oświaty

w  Opolu

Prawidłowość nadzorowania  przez dyrektora PSP 8  spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

05.10.2010 r.

Kuratorium  Oświaty

w  Opolu

Ocena  pracy  dyrektora. Przykłady  działań.

06.12.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w  Opolu

Ocena  stanu sanitarnego  szkoły, ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych.

07.11.2011 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu Urzędowa kontrola żywności i punktu wydawania posiłków.
23.03.2011 r.

Prezydent Miasta Opola

Inspektor ds. BHP

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa.

Rejestr wypadków uczniów, dokumentacja wycieczek i zielonych szkół.

Przeglądy instalacyjne obiektu i jego otoczenia

Sanitariaty szkolne.

 

16.11.2011 r. Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu Kontrola bieżąca stanu sanitarnego pomieszczeń pracowniczych i dla uczniów ławki, krzesła, certyfikaty.

14.06.2012

Kuratorium Oświaty w Opolu Monitorowanie,pilotaż projektu, arkusze kontroli w zakresieobowiązku szkolnego.

15.12.2012 r.

16.12.2012 r.

Państwowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Opolu

Pomiar wzrostu uczniów, ławek i krzeseł.

 

18.12.2012 r.

ZUS w Opolu

Inspektor kontroli

Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, świadczenia emerytalme i rentowe, wystawianie zaświadczeń do celów ubezpieczeń społecznych.

 

12.09.2013 r.

Prezydent Miasta Opola

Inspektor ds. kontroli 
finansowej

Prawidłowość gospodarowania środków ZFSS 2010/2012
29.01.2014 r. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pomieszceń szkół.

Ocena podziału godzin zajęć lekcyjnych.

11.02.2014 r. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Ocena realizacji programu edukacji antynikotynowej dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych "Nie pal przy mnie proszę".

Ocena realizacji programu edukacyjnego "Trzymaj formę"

14.03.2014 r. Kuratorium Oświaty w Opolu Monitoring przygotowania szkoły na przyjęcie dzieci 6-letnich.
04.04.2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu Kontrola  programu "Owoce w szkole" - dopłaty do spożycia mleka oraz przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
27-29.04.2014 r. Kuratorium Oświaty w Opolu Ewaluacja zewnętrzna - całościowa.
05-06.05.2014 r. Kuratorium Oświaty w Opolu Ewaluacja zewnętrzna - całościowa.
13.06.2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu Kontrola  programu "Owoce w szkole" - dopłaty do spożycia mleka oraz przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
16.06.2014 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Utrzymanie obiektów budowlanych szkoły.
09.03.2015 r. Państwowy Inspektorat Sanitarny w Opolu Dotyczy oceny realizacji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę".
15.06.2015 r. Kuratorium Oświaty w Opolu

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.

Przestrzeganie prawa w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole.

16-17.12.2015 r. Prezydent Miasta Opola

Kontrola - umowy najmu, dzierżawy i użyczenia rok 2014.

Roboty budowlane rok 2014.

22.03.2016 r.

Dyrektor WNP Opole

Starszy Wizytator

Kontrola pracy świetlicy szkolnej (kontrola planowana MEN).
27.09.2016 r. Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego szkoły.
14.11.2016 r. OTARR w Opolu Kontrola realizacji programu "Owowce i Warzywa w szkole" (kontrola uzupełniająca).

Protokoły z przeprowadzonych kontroli są dostępne w sekretariacie szkoły.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się