2017-08-25

Kontrole

 

Termin kontroli

Instytucja kontrolująca

Cel  kontroli

14.05. – 31.05.2007

 

Wydział  Kontroli Wewnętrznej i Audytu Urzędu Miasta Opola

Kontrola w zakresie:

- gospodarki finansowej,

- ZFŚS,

- ksiąg rachunkowych,

- systemu kontroli finansowej.

 

12.06.2007 r.

Powiatowy Inspektorat  Nadzoru Budowlanego   w  Opolu

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych sportowych ( boiska ), ze szczególnym uwzględnieniem usytuowanych na nich instalacji i urządzeń technicznych.

 

29.08.2007 r.

Powiatowy  Inspektorat Sanitarno - Epidemiologiczny

Kontrola sanitarna pod kątem przygotowania do nowego roku szkolnego.

 

 

15.11.2007 r.

Powiatowy Inspektorat Sanitarno - Epidemiologiczny

Kontrola  wydawania posiłków dla  uczniów.

 

13.05.2008 r.

Urząd  Miasta  Opola

Wdrożenie Regulaminu dodatków dla nauczycieli     -   wychowawstwo,

Wdrożenie Rozporządzenia MEN dot. minimalnych stawek zasadniczych dla nauczycieli od 01.01.2008.

09.10. – 23.10.2008 r.

Urząd  Miasta  Opola Wydział  Budżetu  Referat Sprawozdawczości Oświaty

1. Prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej:

-  dokonywanie wydatków w sposób celowy, gospodarny i oszczędny,

- prawidłowość kwalifikowania wydatków wg kwalifikacji budżetowej,

- rzetelność dowodów księgowych dokumentujących wydatki,

- zgodność wydatków z zatwierdzonym planem finansowym,

- zgodność sprawozdań z zapisami operacji gospodarczych.

2. Przestrzegania zasad prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

21.11.2008r.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny

w  Opolu

Kontrola bieżąca stanu  sanitarno – higienicznego pomieszczeń  przeznaczonych dla uczniów.

03.02.2009 r.

Kuratorium  Oświaty

w  Opolu

Skuteczność realizacji podstaw programowych  w  zakresie  zagadnień związanych  z  nauczaniem i wychowaniem w  kontekście   praw  człowieka.

12.03.2009r.

Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny 

w  Opolu

Urzędowa kontrola żywności, ocena stanu sanitarnego szkoły.

12.05.2009 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w  Opolu

Kontrola stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń sanitarnych dla uczniów.

03.08.2009 r.

Urząd Miasta  Opola

Wdrożenie  Regulaminu  wynagradzania pracowników  niepedagogicznych.

21.05.2010 r.

Kuratorium  Oświaty

w  Opolu

Prawidłowość nadzorowania  przez dyrektora PSP 8  spełniania przez dzieci sześcioletnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

05.10.2010 r.

Kuratorium  Oświaty

w  Opolu

Ocena  pracy  dyrektora. Przykłady  działań.

06.12.2010 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w  Opolu

Ocena  stanu sanitarnego  szkoły, ocena warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych.

07.11.2011 r.

Kuratorium Oświaty w Opolu Urzędowa kontrola żywności i punktu wydawania posiłków.
23.03.2011 r.

Prezydent Miasta Opola

Inspektor ds. BHP

Główny specjalista ds. bezpieczeństwa.

Rejestr wypadków uczniów, dokumentacja wycieczek i zielonych szkół.

Przeglądy instalacyjne obiektu i jego otoczenia

Sanitariaty szkolne.

 

16.11.2011 r. Państwowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu Kontrola bieżąca stanu sanitarnego pomieszczeń pracowniczych i dla uczniów ławki, krzesła, certyfikaty.

14.06.2012

Kuratorium Oświaty w Opolu Monitorowanie,pilotaż projektu, arkusze kontroli w zakresieobowiązku szkolnego.

15.12.2012 r.

16.12.2012 r.

Państwowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Opolu

Pomiar wzrostu uczniów, ławek i krzeseł.

 

18.12.2012 r.

ZUS w Opolu

Inspektor kontroli

Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, świadczenia emerytalme i rentowe, wystawianie zaświadczeń do celów ubezpieczeń społecznych.

 

12.09.2013 r.

Prezydent Miasta Opola

Inspektor ds. kontroli 
finansowej

Prawidłowość gospodarowania środków ZFSS 2010/2012
29.01.2014 r. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Kontrola bieżącego stanu sanitarnego pomieszceń szkół.

Ocena podziału godzin zajęć lekcyjnych.

11.02.2014 r. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Ocena realizacji programu edukacji antynikotynowej dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych "Nie pal przy mnie proszę".

Ocena realizacji programu edukacyjnego "Trzymaj formę"

14.03.2014 r. Kuratorium Oświaty w Opolu Monitoring przygotowania szkoły na przyjęcie dzieci 6-letnich.
04.04.2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu Kontrola  programu "Owoce w szkole" - dopłaty do spożycia mleka oraz przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
27-29.04.2014 r. Kuratorium Oświaty w Opolu Ewaluacja zewnętrzna - całościowa.
05-06.05.2014 r. Kuratorium Oświaty w Opolu Ewaluacja zewnętrzna - całościowa.
13.06.2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Opolu Kontrola  programu "Owoce w szkole" - dopłaty do spożycia mleka oraz przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.
16.06.2014 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Utrzymanie obiektów budowlanych szkoły.
09.03.2015 r. Państwowy Inspektorat Sanitarny w Opolu Dotyczy oceny realizacji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę".
15.06.2015 r. Kuratorium Oświaty w Opolu

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.

Przestrzeganie prawa w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole.

16-17.12.2015 r. Prezydent Miasta Opola

Kontrola - umowy najmu, dzierżawy i użyczenia rok 2014.

Roboty budowlane rok 2014.

22.03.2016 r.

Dyrektor WNP Opole

Starszy Wizytator

Kontrola pracy świetlicy szkolnej (kontrola planowana MEN).
27.09.2016 r. Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Opolu Ocena stanu sanitarnego szkoły.
14.11.2016 r. OTARR w Opolu Kontrola realizacji programu "Owowce i Warzywa w szkole" (kontrola uzupełniająca).

Protokoły z przeprowadzonych kontroli są dostępne w sekretariacie szkoły.