2017-08-31

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 r., Nr  112 poz. 1198 z późn. zmianami) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek, a informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Dane podlegające ochronie:

  1. Dane osobowe dzieci i ich rodziców.
  2. Wynagrodzenie pracowników.
  3. Orzeczenia, opinie, informacje Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych.
  4. Dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkołę.